Od czego zależą koszty energii elektrycznej dla firmy?

Od czego zależą koszty energii elektrycznej dla firmy

W porównaniu do cen energii obowiązujących dla gospodarstw domowych, koszty prądu ponoszone przez firmy są znacznie wyższe. Różnice te wynikają z kilku czynników, a ich znajomość może się przyczynić do realnego obniżenia kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Ceny regulowane indywidualne

URE to Urząd Regulacji Energetyki, który reguluje i zatwierdza ceny energii. Pozwala to na utrzymanie stawek prądu na ustabilizowanym poziomie. Regulacje URE dotyczą odbiorców końcowych należących do grupy taryfowej G – właścicieli gospodarstw domowych, a także osób prowadzących w domu jednoosobową działalność gospodarczą. Energia elektryczna dla firm jest natomiast obarczona stawkami, które nie podlegają regulacji przez URE. Ceny za prąd dla użytkowników taryf A, B, C oraz R ustalane są indywidualnie przez dostawców. Do odbiorców końcowych tej grupy należą małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Wysokość mocy umownej

Ilość energii elektrycznej, dostarczanej w ustalonym czasie do miejsca poboru określana jest wysokością mocy umownej – czyli mocy pobieranej lub wprowadzanej do danej sieci. Parametr ten uwzględniany jest bezpośrednio w umowie dotyczącej usług przesyłowych i dystrybucyjnych. Wartość mocy umownej nie może przekraczać wysokości zadeklarowanej mocy przyłączeniowej. Zależy od rodzaju sprzętu elektrycznego oraz jego liczebności, a także metody i poziomu intensywności użytkowania poszczególnych maszyn i urządzeń w firmie.

Zmniejszenie kosztów prądu w firmie

W porównaniu do mocy umownej klientów indywidualnych, moc umowna ustalana dla przedsiębiorców jet wyższa. Energia elektryczna dla firm zasila większą liczbą urządzeń jednocześnie. Przekłada się to na konieczność wzrostu mocy celem uniknięcia przeciążenia sieci. Nierzadko faktury za pobór energii elektrycznej stanowią znaczną część firmowych kosztów. Wydatki ponoszone z tego tytułu można jednak w dużym stopniu zminimalizować, zmieniając dostawcę prądu lub użytkowaną taryfę korzystniejszą finansowo dla przedsiębiorstwa.